Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden (PDF – 94 kb) – versie 01-04-2016

Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “Ankie Schminkt”: de onderneming die onder de handelsnaam “Ankie Schminkt”, onderdeel van Studio Purpurina en gevestigd aan de Van Alphenstraat 24, 5014MS te Tilburg. Studio Purpurina is sinds 1 april 2015 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62971778.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Ankie Schminkt opdracht geeft een dienst te verlenen.

Opdracht: een door Ankie Schminkt voor opdrachtgever te organiseren activiteit of overige dienstverlening.

Opdrachtovereenkomst: de overeenkomst waarin vastgelegd hoe de organisatie en uitvoering van een dienst door Ankie Schminkt tot stand komt in de breedste zin van het woord, voor de opdrachtgever.

1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ankie Schminkt zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2. Het accepteren van een aanbieding houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ankie Schminkt worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ankie Schminkt ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5. Ankie Schminkt heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar websites te wijzigen.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Ankie Schminkt zijn vrijblijvend, totdat u een ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Ankie Schminkt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van aanname van de opdracht door Ankie Schminkt. Ankie Schminkt is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Ankie Schminkt dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de opdracht.
2.3. De overeenkomst treedt in plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Ankie Schminkt.

3. Prijzen en betalingen

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en exclusief reiskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen de door Ankie Schminkt gestelde termijn.
3.3. Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven door Ankie Schminkt. Aan uw opdracht kunnen nadere (betalings-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Ankie Schminkt.
3.4. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Ankie Schminkt gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de opdracht en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de opdracht te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Ankie Schminkt.
3.6. Betalingen tot €150,00 dienen voorafgaand aan de opdracht voldaan te worden, tenzij anders overeengekomen.

4. Zichttermijn & herroepingsrecht

4.1. Alle diensten en opdrachten van Ankie Schminkt zijn uitgesloten van zichttermijn of herroepingsrecht.

5. Intellectuele en industriele eigendomsrechten

5.1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Ankie Schminkt geleverde producten of diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
5.2. Ankie Schminkt garandeert niet dat de aan u geleverde producten of diensten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1. Indien de door Ankie Schminkt geleverde diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden dient u dit ten tijde van uitvoering van de opdracht kenbaar te maken aan Ankie Schminkt.
6.2. Indien is aangetoond dat de geleverde diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Ankie Schminkt de keuze de desbetreffende diensten opnieuw te verrichten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7. Bestellingen en communicatie

7.1. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Ankie Schminkt, dan wel tussen Ankie Schminkt en derden, voor zover deze betrekking hebben op de relatie tussen u en Ankie Schminkt, is Ankie Schminkt niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Ankie Schminkt.

8. Overmacht

8.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ankie Schminkt in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ankie Schminkt gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ankie Schminkt kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Geschillen

9.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10. Diversen

10.1. Wanneer door Ankie Schminkt gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ankie Schminkt deze Voorwaarden soepel toepast.
10.2. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ankie Schminkt in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ankie Schminkt vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.3. Ankie Schminkt is bevoegd om bij de uitvoering van haar diensten gebruik te maken van derden.

11. Aanvullende bepalingen met betrekking tot een uit te voeren opdracht.

11.1. De uitvoering door opdrachtnemer van een opdracht geschiedt op grond van de condities zoals schriftelijk in de opdrachtovereenkomst vastgelegd. Indien bij de uitvoering blijkt dat hiervan, op welke wijze dan ook, wordt of moet worden afgeweken is Ankie Schminkt gerechtigd eventuele kosten, aan opdrachtgever, in rekening te brengen, Ankie Schminkt is niet verantwoordelijk en of aansprakelijk voor de gevolgen van deze afwijking(en).
11.2. De opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de aard van de uitvoering en de prestaties van Ankie Schminkt.
11.3. De opdrachtgever garandeert dat de locatie van het optreden voldoet aan de wettelijke eisen; bijvoorbeeld brandveiligheid, ARBO regelgeving etc. en beschikt over alle voor de uitvoering van het optreden noodzakelijke ontheffingen en vergunningen
11.4. In geval van overmacht aan de zijde van Ankie Schminkt zal Ankie Schminkt opdrachtgever onverwijld op de hoogte brengen. Onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.
11.5. Indien Ankie Schminkt aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepalingen is geregeld.
11.6. Ankie Schminkt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ankie Schminkt is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
11.7. Indien Ankie Schminkt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ankie Schminkt beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.8. De aansprakelijkheid van Ankie Schminkt is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
11.9. Ankie Schminkt is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Postadres

Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:
Studio Purpurina
Van Alphenstraat 24
5014MS Tilburg